Nic Miloslav
Example 33***
Stylesheet 1 and Stylesheet 3 demonstrate different ways of setting xsl:variable, Stylesheet 2 and Stylesheet 4 of setting xsl:param.