English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 49 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Funkcja starts-with() zwraca wartość logiczną true (prawda) wtedy gdy łańcuch znaków z pierwszego argumentu zaczyna się tak jak łańcuch znaków jej drugiego argumentu. Funkcja contains() zwraca wartość true jeśli łańcuch znaków z pierwszego argumentu zawiera łańcuch znaków z argumentu drugiego. W każdym innym przypadku od wymienionych, obie funkcje zwracają wartość logiczną false (fałsz).

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<text>Welcome to XSL world.</text>
<string>Welcome</string>
<string>XSL</string>
<string>XML</string>

</source>

Dane wyjściowe
<TABLE border="1">
  <TR>
     <TH colspan="3">Welcome to XSL world.</TH>
  </TR>
  <TR>
     <TH>string</TH>
     <TH>starts-with</TH>
     <TH>contains</TH>
  </TR>
  <TR>
     <TD>Welcome</TD>
     <TD>true</TD>
     <TD>true</TD>
  </TR>
  <TR>
     <TD>XSL</TD>
     <TD>false</TD>
     <TD>true</TD>
  </TR>
  <TR>
     <TD>XML</TD>
     <TD>false</TD>
     <TD>false</TD>
  </TR>
</TABLE>

Widok HTML
Welcome to XSL world.
string starts-with contains
Welcome true true
XSL false true
XML false false
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="/">
     <TABLE border="1">
          <TR>
               <TH colspan="3">
                    <xsl:value-of select="//text"/>
               </TH>
          </TR>
          <TR>
               <TH>string</TH>
               <TH>starts-with</TH>
               <TH>contains</TH>
          </TR>
          <xsl:for-each select="//string">
               <TR>
                    <TD>
                         <xsl:value-of select="."/>
                    </TD>
                    <TD>
                         <xsl:value-of select="starts-with(//text,.)"/>
                    </TD>
                    <TD>
                         <xsl:value-of select="contains(//text,.)"/>
                    </TD>
               </TR>
          </xsl:for-each>
     </TABLE>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>