XMI
XMI.add
XMI.any
XMI.contact
XMI.content
XMI.delete
XMI.difference
XMI.documentation
XMI.exporter
XMI.exporterID
XMI.exporterVersion
XMI.extension
XMI.extensions
XMI.header
XMI.import
XMI.longDescription
XMI.metametamodel
XMI.metamodel
XMI.model
XMI.notice
XMI.owner
XMI.reference
XMI.replace
XMI.shortDescription