English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 4 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Zawartość oryginalnego elementu można uzyskać z źródła na dwa sposoby. Arkusz stylów XSLT 1 używa konstrukcji xsl:value-of. W tym przypadku zawartość elementu użyta zostaje bez żadnego dodatkowego przetwarzania. Instrukcja xsl:apply-templates użyta przez Arkusz stylów XSLT 2 działa inaczej. Parser przetwarza wybrane elementy, dla których zdefiniowano szablony.

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<employee>
     <firstName>Joe</firstName>
     <surname>Smith</surname>
</employee>

</source>

Dane wyjściowe
<b>
Joe
Smith
</b>

Widok HTML
Joe Smith
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="employee">
     <b>
          <xsl:value-of select="."/>
     </b>
</xsl:template>

<xsl:template match="surname">
     <i>
          <xsl:value-of select="."/>
     </i>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 2

Źródło XML
<source>

<employee>
     <firstName>Joe</firstName>
     <surname>Smith</surname>
</employee>

</source>

Dane wyjściowe
<b>Joe</b>
<b>
  <i>Smith</i>
</b>

Widok HTML
Joe Smith
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="employee">
     <b>
          <xsl:apply-templates select="firstName"/>
     </b>
     <b>
          <xsl:apply-templates select="surname"/>
     </b>
</xsl:template>

<xsl:template match="surname">
     <i>
          <xsl:value-of select="."/>
     </i>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>