English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 8 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Wiele ścieżek może być połączonych razem przez "|". Szablon stosowany jest wtedy do elementów wybranych przez dowolną z tych ścieżek ( Arkusz stylów XSLT 1 ). Maska "*" wybiera wszystkie elementy. Różnicę obrazuje porównanie Arkusz stylów XSLT 1 i Arkusz stylów XSLT 2 .

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<employee>
     <firstName>Joe</firstName>
     <surname>Smith</surname>
</employee>

</source>

Dane wyjściowe
<div>[template: firstName outputs Joe ]</div>

<div>[template: surname outputs Smith ]</div>

Widok HTML
[template: firstName outputs Joe ]
[template: surname outputs Smith ]
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="firstName|surname">
     <div>
          <xsl:text>[template: </xsl:text>
          <xsl:value-of select="name()"/>
          <xsl:text> outputs </xsl:text>
          <xsl:apply-templates/>
          <xsl:text> ]</xsl:text>
     </div>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>


Arkusz stylów XSLT 2

Źródło XML
<source>

<employee>
     <firstName>Joe</firstName>
     <surname>Smith</surname>
</employee>

</source>

Dane wyjściowe
<div>[template: source outputs
<div>[template: employee outputs
<div>[template: firstName outputs Joe ]</div>

     <div>[template: surname outputs Smith ]</div>
]</div>
]</div>

Widok HTML
[template: source outputs
[template: employee outputs
[template: firstName outputs Joe ]
[template: surname outputs Smith ]
]
]
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="*">
     <div>
          <xsl:text>[template: </xsl:text>
          <xsl:value-of select="name()"/>
          <xsl:text> outputs </xsl:text>
          <xsl:apply-templates/>
          <xsl:text> ]</xsl:text>
     </div>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>