English | Français | Deutsch | Magyar | 中文 | >> Polski << ZVON > Tutorials > XSLT Tutorial
>> Strona 6 << | Poprzedni | Następny | Zawartość | Indeks elementu

Część dokumentu do których odwołuje się szablon określany jest przez ścieżkę lokalizacji. Jej składnię określa specyfikacja XPath. Najprostsze przykłady przypominają adresowanie plików w strukturze katalogów. ( Arkusz stylów XSLT 1 )

Arkusz stylów XSLT 1

Źródło XML
<source>

<AAA id="a1" pos="start">
     <BBB id="b1"/>
     <BBB id="b2"/>
</AAA>
<AAA id="a2">
     <BBB id="b3"/>
     <BBB id="b4"/>
     <CCC id="c1">
          <DDD id="d1"/>
     </CCC>
     <BBB id="b5">
          <CCC id="c2"/>
     </BBB>
</AAA>

</source>

Dane wyjściowe
<div style="color:purple">BBB id=b1</div>

<div style="color:purple">BBB id=b2</div><div style="color:purple">BBB id=b3</div>

<div style="color:purple">BBB id=b4</div>


<p style="color:red">DDD id=d1</p>


<div style="color:purple">BBB id=b5</div>

Widok HTML
BBB id=b1
BBB id=b2
BBB id=b3
BBB id=b4

DDD id=d1

BBB id=b5
Arkusz stylów XSLT
<xsl:stylesheet version = '1.0'
     xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>

<xsl:template match="BBB">
     <div style="color:purple">
          <xsl:value-of select="name()"/>
          <xsl:text> id=</xsl:text>
          <xsl:value-of select="@id"/>
     </div>
</xsl:template>

<xsl:template match="/source/AAA/CCC/DDD">
     <p style="color:red">
          <xsl:value-of select="name()"/>
          <xsl:text> id=</xsl:text>
          <xsl:value-of select="@id"/>
     </p>
</xsl:template>


</xsl:stylesheet>